Godkjenning av Inmarsat C som elektronisk fiskerisporingsutstyr (VMS) trekkes tilbake

Fiskeridirektoratet har besluttet å trekke tilbake godkjenning for Inmarsat C som VMS. Utfasing og avinnstallering av fiskerioppsett skal være gjennomført innen 1. januar 2022.

Som følge av at Inmarsat C i dag leverer posisjonsrapporter i et format som har et dataformat som krever spesiell tilpasning før bruk hos Fiskeridirektoratet, har Fiskeridirektoratet besluttet at godkjenningen av Inmarsat C som godkjent elektronisk fiskerisporing på norske fiskefartøy (VMS) skal trekkes tilbake.

For at fartøy som i dag benytter Inmarsat C for elektronisk sporing skal ha rimelig tid til utskifting av utstyr, er termineringsdatoen satt til 1. januar 2022. De enkelte fartøy er ansvarlige for at fiskerisporingsoppsett på Inmarsat C-terminaler avinstalleres - av autorisert installatør – innen denne fristen.

Inmarsat C har i dag ca. 440 godkjente VMS-installasjoner. Terminalene som er godkjent brukt i dag er Thrane&Thrane (TT3020C og nyere) og Furuno (Felcom 12 og nyere).

Inmarsat C oppfyller imidlertid ikke de tekniske kravene som er oppstilt i forskrift 24. mars 2010 nr. 454 om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr § 3, ettersom Fiskeridirektoratet stiller krav om at sporingsmeldinger skal sendes i NAF-format (The North Atlantic Format).

Produsentene av de godkjente Inmarsat C-terminalene har gitt tilbakemelding til Fiskeridirektoratet om at de ikke har mulighet til å foreta tilpasninger som gir mulighet for omformatering av standard Inmarsat C rapporter til NAF-format.

Økt datakvalitet

Utskifting av Inmarsat C VMS-utstyr til annet utstyr godkjent av Fiskeridirektoratet vil selvsagt medføre en engangskostnad for de enkelte fartøy, men annet utstyr er billigere i bruk ettersom kostnaden ved selve datarapporteringen er høy for Inmarsat C sammenliknet med andre typer utstyr.

Inmarsat C har også hyppige utfall i kyststrøk på grunn av satellittskygge og manglende/usikkert dekningsområde i polare havområder. Utskifting av Inmarsat C til annet utstyr vil dermed medføre økt datakvalitet for forvaltningen.

13. januar 2021 vedtok Nærings- og Fiskeridepartementet forskriftsendringer som innebærer utvidede rapporteringskrav, deriblant at fartøy over 11 meter fra og med 1. januar 2022 elektronisk skal rapportere posisjonsdata hvert 10. minutt.